Absolventský koncert, 08.06.2018

Pozvánka

Srdečne vás pozývame na absolventský koncert, ktorý sa uskutoční dňa 08.06.2018 o 17.00 v Jesenského sále.
Budete si môcť vypočuť absolventov hudobného odboru so skladbami z rôznych štýlových období.
Práce žiakov výtvarného odboru si budete môcť pozrieť na malej výstave pri triede VO.
Ďalej sa na vás tešia žiaci literárno - dramatického odboru, ktorých prednes vás určite chytí za srdce.
Prídite sa pozrieť a podporiť svoje deti.

M. Maringová

Prijímacie pohovory pre školský rok 2018/2019

Pozvánka
Základná umelecká škola Dezidera Kardoša Bánovce nad Bebravou vypisuje termíny pre prijímacie skúšky na štúdium v školskom roku 2018/2019 v termínoch
Bánovce nad Bebravou:
18. a 19. apríla 2018
od 14:00 do 17:00
18. a 19. mája 2018 (aj v sobotu) od 14:00 do 17:00
18. a 19. júna 2018 od 14:00 do 17:00
elokované pracovisko Rybany:
18. mája 2018 od 13:00 do 17:00
18. júna 2018 od 13:00 do 17:00
elokované pracovisko Šišov:
17. mája 2018 od 13:00 do 15:00
20. júna 2018 od 13:00 do 15:00
Uhrovec:
18. mája 2018 od 13:00 do 16:00
18. júna 2018 od 13:00 do 16:00
Tvorivé aktivity na štúdium na základnej umeleckej škole sú adresované deťom od 6 rokov*, stredoškolskej a vysokoškolskej mládeži aj dospelým**.
Prijímacie skúšky uchádzač o štúdium vykonáva pre tieto študijné odbory:
- hudobný (HO)
- výtvarný (VO)
- tanečný (TO)
- literárnodramatický (LDO)
- multimediálny (MO)
Prijímacia skúška sa zameriava na zistenie základných predpokladov potrebných na zvládnutie štúdia vo zvolenom odbore. Prebiehajú formou riadeného rozhovoru, dramatickej hry, resp. praktickej činnosti (spev, tanec, prednes, hudobný a výtvarný prejav...).
*V skupinovom vyučovaní (LDO, VO, TO, výnimočne HO) je možné poskytovať vzdelávanie deťom od 5 rokov.
**Dospelým študentom ZUŠ je možné poskytovať vzdelávanie na základe individuálneho študijného plánu vo všetkých odboroch.
Kontakt a ďalšie informácie: zusdkbanovce@zusdkbanovce.sk, 038/760 22 79.

ZOSTRIH z DOD 2018

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 535 žiakov (stav k 15.09.2017) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 32 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279